Ο βιολογικός κύκλος των φυτών

Ο βιολογικός κύκλος των φυτών

Τα στάδια ανάπτυξης του φυτού είναι τα εξής:

  • Το στάδιο του σπόρου
  • Το στάδιο βλάστησης του σπόρου (σπορόφυτο)
  • Το στάδιο του βλαστού
  • Το στάδιο της μεταφύτευσης
  • Το στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης
  • Το στάδιο της επιτυχίας του αγενούς πολλαπλασιασμού με μοσχεύματα
  • Το στάδιο προώθησης της ανθοφορίας
  • Το στάδιο της ανθοφορίας
  • Το στάδιο της αναγέννησης.

   Όταν ένα φυτό ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του, παράγει σπόρους οι οποίοι θα συνεχίσουν την ύπαρξη του είδους αυτού. Ο σπόρος είναι ένας καλά σχεδιασμένος λοβός επιβίωσης.

   Εάν ο σπόρος επιβιώσει μέχρι να έρθει η περίοδος εκβλάστησης του και βρεθεί στο κατάλληλο για αυτόν υπόστρωμα, τότε θα περάσει στο στάδιο της βλάστησης σπόρου. Μερικοί σπόροι φυτών μπορούν να βλαστήσουν κατά τη διάρκεια μόνο μερικών ημερών, ενώ άλλοι μπορεί να βρίσκονται σε αυτό το στάδιο για χρόνια. Με την εκβλάστηση του σπόρου και εφόσον οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες το σπορόφυτο θα ολοκληρώσει αυτό το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και θα ξεκινήσει να μεγαλώνει στα πλαίσια του βλαστικού σταδίου.

   Όταν τελειώσει το βλαστικό στάδιο το φυτό θα εισέλθει στο στάδιο της ανθοφορίας. Ανάλογα με το είδος του φυτού, το φυτό μπορεί να ξεραθεί μετά από την περίοδο της ανθοφορίας ή μπορεί να συνεχίσει να ζει για πολύ καιρό ακόμα. Με προσεκτική φροντίδα και προσοχή ακόμα και τα φυτά που φυσιολογικά θα ξεραίνονταν, μπορεί να ζήσουν για ακόμα μια ανθοφορία. Αυτή η προσεκτική μεταχείριση είναι γνωστή ως αναγέννηση του φυτού.

   Τέλος, η αγενής αναπαραγωγή των φυτών με μοσχεύματα ή άλλα έχει εξελιχθεί τόσο πολύ, που έχει καταλήξει να είναι πιο αποτελεσματική από τις στρατηγικές εγγενούς αναπαραγωγής.


Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών

  Στις καλλιέργειες υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτών.

Έχοντας κατανοήσει κάθε ένα παράγοντα ξεχωριστά, ο καλλιεργητής είναι ικανός να αναγνωρίσει και να διορθώσει τις μη ευνοϊκές συνθήκες, πριν αυτές δημιουργήσουν πρόβλημα. Πρέπει κανείς να κατα ...

Ανάγνωση Επόμενου